KONSULTACJE SPOŁECZNE – PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Informujemy, iż w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.
Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).
Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płocka, miasta Radomia oraz mazowieckiej). Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).


Termin wydania ww. opinii upływa: 26 marca 2020 r.

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Dla mieszkańców gminy Słupno konsultacje odbędą się: 

  • 11 marca 2020 r. godz. 9.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock. 

Projekt ww. uchwały jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mazovia.pl

sss