60. Sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LX sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przegłosowali nad przyjęciem „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2023. W tym roku gmina Słupno przeznaczyła 114 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie 10 miejsc w Schronisku dla zwierząt oraz środki przeznaczone na sterylizację, leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych oraz sterylizację zwierząt właścicielskich.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, ujęto też zalecany przez ustawę plan sterylizacji zwierząt właścicielskich. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, które pomaga utrzymać populację zwierząt na zrównoważonym poziomie i zapobiega wzrostowi liczby bezdomnych psów i kotów. Akcja obejmuje dofinansowanie do sterylizacji i chipowania i jest prowadzona przez lecznicę – Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” znajdujący się w Cekanowie przy ul. Wiejskiej. W ubiegłym roku zabiegowi zostało poddanych 52 zwierzaków.  Osobną kategorią wyróżnioną w uchwale są koty wolno żyjące. Program dokarmiania bezdomnych kotów na terenie gminy Słupno funkcjonuje już czwarty rok. W roku 2022 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej wydał 1130 kg karmy opiekunom kotów wolnożyjących, którzy się zgłosili i zadeklarowali, że dokarmiają bezdomne koty. Ponadto gmina od 2017 roku finansuje akcje sterylizacji – w 2022 roku poddano jej 25 kotów wolnożyjących.

Podczas dzisiejszej sesji zostało również przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych za 2022 rok. Odnotowano następującą różnicę in plus między średnimi wynagrodzeniami nauczycieli, a wydatkami poniesionymi:

– nauczyciele początkujący: 162 809,58 zł

– nauczyciele mianowani: 129 314,56 zł

– nauczyciele dyplomowani: 549 209,86 zł

Wartym zauważanie jest również fakt, iż od 2016 roku gmina Słupno jako organ prowadzący nie wypłacała nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego, do którego wypłaty byłaby zobowiązana gdyby wynagrodzenia kadry pedagogicznej nie osiągnęły pułapu średnich wynagrodzeń ustalonych na dany rok.

Do porządku obrad Wójt Marcin Zawadka poprosił na początku sesji o wprowadzenie nowego punktu dotyczącej podjęcia dwóch uchwał. Jedna z nich dotyczyła wystąpienia z Lokalnej Grupy Działania Rozwoju Ziemi Płockiej. Kolejną uchwałą podjętą przez radnych na dzisiejszej sesji było wyrażenie woli przystąpienia Gminy Słupno w struktury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju Ziemi Płockiej. Nowe stowarzyszenie skupia 9 gmin z powiatu płockiego: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Brochów i Młodzieszyn z powiatu sochaczewskiego.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno. Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss