61. sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się 61. sesja Rady Gminy Słupno. Na samym początku wprowadzono dodatkowy punkt do porządku obrad, w którym uwzględniono przedstawienie prezentacji przez zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju. Pani Beata Wolska w skrócie przedstawiła Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, która działa od 2016 roku. Na poprzedniej sesji Radni Gminy Słupno uchwalili wejście naszej gminy w struktury organizacji. Nowe stowarzyszenie skupia 10 gmin z powiatu płockiego: Słupno, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Brochów i Młodzieszyn z powiatu sochaczewskiego. Następnie Pani Agnieszka Ruclak przedstawiła sprawozdanie z pracy wójta, a przewodniczący poszczególnych komisji omówili sprawozdania ze swoich prac od czasu przeprowadzenia ostatniej sesji. Po ich omówieniu, radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przeszli do głosowania nad czterema uchwałami dotyczącymi działalności Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Wszystkie zostały uchwalone większością głosów. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia ponad sześćdziesięciostronicowego sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej (w Słupnie Centrum Usług Społecznych) za 2022 roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dokument przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Druga uchwała dotyczyła sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 za 2022 rok. W dokumencie, który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy w Słupnie przedstawione zostały efekty podejmowanych działań wynikających z zapisów Programu oraz potrzeby do realizacji na kolejne lata. Według dokumentu w gminie Słupno ze wsparcia pomocy społecznej korzysta 131 rodzin, ze świadczeń rodzinnych 260, Funduszu Alimentacyjnego 16, natomiast z dodatku mieszkaniowego jedynie 5 rodzin. Najczęściej występujący problem w środowisku to długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Jak wynika ze sprawozdania Centrum Usług Społecznych swoimi działaniami objął rodziny, dzieci, młodzież oraz osoby pracujące w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Radni zatwierdzili w kolejnej uchwale również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2021-2024 za rok 2022. Z dokumentu wynika, iż w naszej gminie nastąpił znaczący spadek czynnych Niebieskich Kart w porównaniu z poprzednimi latami, co oznacza, że podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne przez nasz ośrodek (CUS) w dużej mierze podnosi świadomość i wrażliwość społeczną na zjawisko przemocy w rodzinie. Kolejną uchwałą dotyczącą działań Centrum Usług Społecznych w Słupnie jest uchylenie wcześniej przegłosowanych uchwał (w latach 2005 i 2007) w sprawie odpłatności za świadczenia przyznawane w ramach zasad własnych w zakresie dożywiania dzieci z terenu gminy Słupno. Jest to działanie będące następstwem wejścia w życie Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który pozwala na udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego z ustawy o po9mocy społecznej.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Oczekiwanym efektem tejże regulacji jest zapewnienie płynnego funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i transportem nieczystości ciekłych zarówno pochodzących z zbiorników bezodpływowych jak i z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni Gminy Słupno pochylili się dziś również nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Słupnie z przeznaczeniem na lokalizację konstrukcji z tablicą bilboardową w celu informowania o ofercie dydaktycznej i społecznej uczelni Akademia Mazowiecka w Płocku. Zawarcie umowy umożliwi uczelni zamieszczenie aktualnych informacji na temat możliwości studiowania w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców gminy uzyskiwaniem wyższego wykształcenia, które znacząco rozszerza możliwości zatrudnienia i wpływa pozytywnie na wysokość zarobków. Powyższe działanie jest efektem zawarcia porozumienia na początku bieżącego roku z Akademią Mazowiecką określającego współpracę pomiędzy uczelnią i gminą Słupno.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss