“Czyste powietrze” – szkolenie on-line

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na szkolenie w ramach programu
“Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 23.06.2021r.  godz. 18.00 – 20.00w formule on-line
Link do szkolenia :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY5OTQ2YTItYjAyNy00NWNlLTk1MzEtMzRiYzNmNjA3ZDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22830db957-dee3-49fc-b616-f470063ff800%22%2c%22Oid%22%3a%2249888229-1df5-4d8e-b5a5-1dee493794f6%22%7d

Podczas spotkania zostaną omówione:

  • zasady programu;
  • poziomy dofinansowania;
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie;
  • składanie wniosków o płatność.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:  24 / 267-95-75

sss