Bardzo dobra kondycja finansowa Gminy Słupno

Gdy obejmowałam stanowisko Skarbnika, w kwietniu 2017 roku, sytuacja finansowa budżetu Gminy Słupno była na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Dalsza realizacja ubiegłorocznego budżetu przebiegała prawidłowo i bez zagrożeń. Ubiegły rok budżetowy zamknął się wynikami pozwalającymi stwierdzić, iż zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków osiągnięte zostały wszystkie założone cele. Dochody zostały zrealizowane w 97,11% natomiast wydatki w 95,18% planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowana została niebagatelna kwota 11,4 mln zł. 

W drugiej połowie 2017 roku, dzięki dialogowi i współpracy nowej Rady Gminy Słupno z Wójtem zmodyfikowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno, co pozwoliło urealnić nakłady finansowe w wielu zadaniach inwestycyjnych jak również przyspieszyć realizację kilku ważnych przedsięwzięć. Takie działania pozwoliły na opracowanie realnego, dobrego dla mieszkańców, budżetu na rok 2018, w którym na wydatki inwestycyjne zabezpieczone zostały rekordowe środki w kwocie ponad 30 mln zł.  Pierwszą połowę roku oceniam pod kątem finansów bardzo dobrze, efektem działań Wójta jest wykonanie jeszcze bardziej potwierdzające bezpieczny i stabilny poziom finansów naszej Gminy.

W I półroczu bieżącego roku wykonaliśmy dochody w 48,52% planu co wskazuje na dobre zarządzanie finansami i brak jakichkolwiek zagrożeń. Wydatki zostały wykonane w blisko 42% z czego wydatki bieżące w 51,74% planu natomiast wydatki inwestycyjne w 29,39% założeń budżetowych. Zgodnie z założeniami realizowane były wszystkie bieżące potrzeby mieszkańców, natomiast bardzo wysoki poziom wykonania wydatków inwestycyjnych w pierwszej połowie roku wskazuje na prawidłową realizację zadań i dobre postępy prac.

Poparciem na dobrą kondycję gminnych finansów są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, co ważne bez uwag, zarówno w zakresie opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, opiniowania projektu budżetu na rok 2018 jak również w zakresie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Podkreślić należy, iż jednym z elementów badanych przez RIO jest poziom zadłużenia i spełnianie na bezpiecznym poziomie ustawowych wskaźników. Także i w tym zakresie nasza Gmina jest na bardzo bezpiecznym poziomie.

Kilka słów o budzących wiele kontrowersji obligacjach. Emisja obligacji w kwocie 15 mln zł. została zaplanowana w budżecie Gminy na rok 2018, co wcale jeszcze nie oznacza, że w oparciu o analizę i bieżącą realizację budżetu zostanie wyemitowana cała kwota.

W okresie pierwszej połowy roku wyemitowane zostały obligacje na kwotę 4 mln zł., przy zrealizowanych w I półroczu wydatkach inwestycyjnych za kwotę 9.803.349,86 zł. To pokazuje, że większa część wydatków inwestycyjnych została w I półroczu sfinansowana bez udziału obligacji. To także jest miarą oceny dobrej kondycji finansowej naszego samorządu.

Dlaczego emisję odnosimy do poziomu wydatków inwestycyjnych, tak dla przypomnienia z uwagi na fakt, iż obligacje mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań inwestycyjnych, w żadnym razie nie służą zaspokajaniu jakichkolwiek bieżących potrzeb.

Ważną informacją, są również podstawowe założenia zawarte w umowie zawartej z bankiem PKO BP. Umowa została podpisana po przeprowadzeniu tak zwanego konkursu na emisję, przygotowaliśmy ten konkurs sami z Panem Wójtem, nie wydaliśmy żadnych środków dla firmy zewnętrznej. Uzyskana w konkursie cena jest bardzo korzystna i wynosi zaledwie 0,8% ponad WIBOR 6M. Oprocentowanie płacimy dopiero w momencie faktycznego wpływu środków na rachunek Gminy, czyli tylko od kwoty faktycznie wykorzystanej.

Poza tym, możemy nie wyemitować całej zaplanowanej kwoty, możemy spłacić wcześniej niż w datach zawartych w umowie i wszystko to bez jakichkolwiek dodatkowych wydatków z budżetu Gminy.

Myślę, że tych kilka informacji pokazuje dobre zarządzanie finansami Gminnymi, brak zagrożeń w zakresie poziomu zadłużenia.

Beata Łapiak, skarbnik Gminy Słupno

sss