BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku Informuje, że w 2019 roku w okresie wakacji letnich organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 10.07-30.07.2019.
Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 23.06-13.07.2019.
Skorzystać z nich mogą dzieci urodzone w latach 2004 – 2012 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov. pl lub w najbliższej placówce terenowej KRUS. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony przez rodziców (opiekunów prawnych) załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Należy dołączyć dokumentację medyczną związaną z leczeniem specjalistycznym dziecka oraz jeżeli dziecko pozostaje pod opieką specjalisty zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Kwalifikacji wniosku dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 15 maja 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod numerem telefonu 24/267 44 13.

sss