Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem!

W dniu 20 czerwca na sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych i przyczyni się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.


Dnia 20 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach Programu Grantowego sprzęt komputerowy zyska 7 dzieci z terenu Gminy Słupno.

Wysokość grantu wynosi 19 250,00 zł i przeznaczona zostanie na zakup laptopów z oprogramowaniem.

Celem Programu jest wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Problem ten stał się szczególnie widoczny podczas nauki zdalnej i miał wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Zgodnie z założeniami Programu Grantowego Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.


Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Słupno informuje, że ogłoszono nabór wniosków w ramach rządowego programu: ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

W odpowiedzi na konkurs Gmina planuje złożyć wniosek, w ramach którego może zostać sfinansowany zakup i przekazany w użyczenie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Beneficjentami Programu są osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione trzy warunki:

  1. Dzieci/wnuki zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. Dzieci/wnuki będące członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), w której to członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. Dzieci/wnuki, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane i uprawnione osoby (spełniające wszystkie kryteria określone w oświadczeniu 1 lub 2) o składanie następujących dokumentów (na każde dziecko składa się osobne oświadczenie):

  1. Oświadczenie 1 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) https://www.gov.pl/attachment/7e190b9a-d979-4069-bb79-6bf426e63d3e
  2. Oświadczenie 2 (wypełnia pełnoletni uczeń, pobierający naukę w roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 r.ż.) https://www.gov.pl/attachment/85dbf4a3-3986-4c36-bbfb-7cccec2aa82e
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
  4. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7)

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni. Uczniowie szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składają oświadczenie osobiście.

Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka.

Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. oświadczeń i wezwania osób zainteresowanych do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane w nich zawarte.

Ważne! Prosimy o dołączenie do oświadczeń kopii dokumentów potwierdzających  fakt zatrudnienia w PPGR(świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7) oraz danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie.

Termin składania dokumentów i nadsyłania oświadczeń mija 3 listopada 2021 r. Liczy się data wpływu dokumentu. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Oryginały podpisanych oświadczeń należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Słupnie(parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod numerem tel. 42 631 21 05. Infolinia działa w godzinach 7.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

Naborem uczestników projektu planowanego do złożenia przez Gminę Słupno zajmują się pracownicy Wydziału Organizacyjnego. Kontakt pod numerem 24 267 95 72 , poprzez e-mail:  informatyk@slupno.eu lub osobiście w siedzibie urzędu Gminy w Słupnie- pokój nr 16.

W przypadku pozyskania grantu, Gmina Słupno zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia.

Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z ww. programu rządowego.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

sss