DODATEK WĘGLOWY

W dniu 16.08.2022 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Wniosek jest dostępny: do pobrania
Jednocześnie informujemy, iż wnioski w formie papierowej będzie można pobierać w Urzędzie Gminy Słupno i Centrum Usług Społecznych w Słupnie od dnia 24 sierpnia 2022 roku (środa).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Wnioski o dodatek węglowy – będzie można składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26A, pok. 15 i 16, w godz. pracy Centrum, tj. pn.: godz. 9.00 – 17.00, wt.-pt.: godz. 8.00-16.00; oraz w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: • (24) 261-91-78

sss