!!! Informacja dla mieszkańców osiedla przy ulicy Calineczki !!!

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w sierpniu br. rozpocznie się realizacja inwestycji pn.: „Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie”.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne wykonanie przyłączeń swoich nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dnia 31.08.2024r.

Po tym terminie obowiązkiem planującego budowę przyłącza, będzie uzyskanie od Gwaranta pisemnej zgody na naruszenie wykonanych robót drogowych. Zgodę taką należy przedstawić Zarządcy Drogi na piśmie. Gwarancja na tym odcinku drogi będzie trwała 72 miesiące (tj. 6 lat) od dnia zakończenia inwestycji.  

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W terenie skanalizowanym niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

W celu wykonania przyłącza wod-kan należy wystąpić do Urzędu Gminy Słupno z wnioskiem o określenie warunków technicznych, a po wykonaniu zawrzeć umowę na dostarczenie dowody i/lub odprowadzanie ścieków. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny jest na stronie https://ugslupno.bip.org.pl/ w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

sss