Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno

PRZYJAZD DO POLSKI

Wszyscy obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski mogą się zgłosić do jednego z centrów recepcyjnych oferujących tymczasowe zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc medyczną.

Jednocześnie w momencie przyjazdu na teren Gminy Słupno należy zgłosić się do Urzędu Gminy Słupno w celu dokonania rejestracji miejsca pobytu obywateli Ukrainy.

Urząd Gminy Słupno potwierdza tożsamość obywatela Ukrainy na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.

Kontakt: Tomasz Ulicki tel. 728 336 798

NADANIE NUMERU PESEL

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny nadaje się numer PESEL. Aby uzyskać numer PESEL, należy złożyć wniosek na piśmie w Urzędzie Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej, opatrzoną własnoręcznym czytelnym podpisem. Urząd Gminy Słupno zapewni możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, niezbędnej do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
PESEL DLA DZIECI

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek,  składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL, pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, ODCISKI PALCÓW.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby: która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wniosek o nadanie numeru Pesel można składać od 16 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Miszewska 8a, parter pok. 2 poniedziałek w godz. 8:00-17:00 wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00-16:00 piątek w godz. 8:00-15:00 Tel.24 267 95 70

POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelowi Ukrainy posiadającemu numer PESEL przysługuje prawo do:

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W celu uzyskania powyższych świadczeń, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski możesz złożyć tylko elektronicznie przez PUE ZUS lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – https://www.zus.pl/

 • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z zakresu pomocy społecznej zajmuje się:

Centrum Usług Społecznych w Słupnie, Ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno

www.cus.slupno.eu

 • 300 + dla obywateli Ukrainy – NOWE ŚWIADCZENIE WYŁĄCZNIE DLA OBYWATELI UKRAINY. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z zakresu pomocy społecznej zajmuje się:

Centrum Usług Społecznych w Słupnie, Ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno

www.cus.slupno.eu

POMOC RZECZOWA DLA OBYWATELI UKRAINY

 • bezpłatna pomoc psychologiczna.

Centrum Usług Społecznych w Słupnie, Ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno

www.cus.slupno.eu

 • pomoc żywnościowa w formie rzeczowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Centrum Usług Społecznych w Słupnie, Ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno

www.cus.slupno.eu

 • artykuły pierwszej potrzeby pochodzące ze zbiórek publicznych

Urząd Gminy Słupno

Pani Magdalena Kubacka tel. 728 522 877

OPIEKA ZDROWOTNA

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI POLSKICH zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Pomoc finansowa przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W celu uzyskania wsparcia, należy złożyć wniosek i zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Słupnie, Ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno, www.cus.slupno.eu

OŚWIATA W GMINIE

Na terenie Gminy Słupno znajdują się placówki oświatowe: trzy szkoły podstawowe, przedszkole oraz żłobek. Dzieci, które przyjechały z Ukrainy mogą korzystać z placówek. Warunkiem koniecznym jest złożenie odpowiedniego wniosku o przyjęcie dziecka do jednostki:
t

Dokumenty przetłumaczone znajdują się w poszczególnych instytucjach oraz na stronie internetowej www.slupno.eu. Można również zadzwonić pod numer: 24 267-95-78

ПРИЇЗД ДО ПОЛЬЩІ

Усі громадяни України, які в’їжджають до Польщі, можуть вдатися в один із пунктів прийому (рецепційних центрів), в котрих пропонують тимчасове проживання, харчування та медичну допомогу. Одночасно, по приїзду до ґміни Слупно необхідно вдатись Установи Управління ґміною (Urząd Gminy) для реєстрації місця перебування громадянина України.

Управління ґміни Слупно підтверджує особу громадянина України на підставі проїзного документа, (карти поляка або іншого документа з фотографією, який дозволяє ідентифікувати особу, для дітей віком до 18 років документа, що підтверджує народження), та вносить дані до реєстру PESEL. Підтвердження особи може відбуватися на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.

Відповідальна особа: Пан Томаш Уліцкі тел. 728-336-798

НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL

Громадянину України, перебування якого визнано легальним на території Республіки Польща, присвоюється номер PESEL (це одинадцятизначний цифровий код, який використовується для ідентифікації фізичних осіб). Щоб отримати номер PESEL, необхідно подати письмову заяву до Управління ґміни Слупно, вул. Мішевська 8а.

Заява подається в письмовій формі з розбірливим власноручним підписом (Прізвище та ім’я латинськими літерами) . Управління ґміни Слупно надасть можливість безкоштовно зробити фото, необхідне для подання заявки на номер PESEL.
PESEL ДЛЯ ДІТЕЙ

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номеру PESEL, заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Під час складання заяви про надання номеру PESEL, особа, якої ця заява стосується повинна надати ВІДБИТКИ ЛІНІЙ ПАПІЛЯРНИХ.

Відбитки ліній папілярних не беруться у осіб: віком до 12 років; у якої тимчасово неможливо зняти відбитки з жодного з пальців; у якої зняття відбитків пальців фізично неможливе.

Заяву про надання номеру PESEL можна надати від 16 березня 2022р в Управлінні Гміни Слупно у відділі справ громадян, вул. Мішевська 8а, перший поверх, кабінет 2. Понеділок 8:00-17:00 Вівторок, середа, четвер в годинах 8:00-16:00 П’ятниця 8:00-15:00 Тел.24 267 95 70

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Громадянин України з номером PESEL має право до:

 • Допомога по догляду за дитиною, зазначена в Законі від 11 лютого 2016 року «Про державну допомогу у вихованні дітей, якщо проживає з дітьми на території Республіки Польща,
 • Соціальна допомога «Добрий старт”, якщо проживає з дітьми на території Республіки Польща,
 • Сімейний капітал, про який йдеться в Законі від 17 листопада 2021 року про сімейний капітал, якщо проживає з дітьми на території Республіки Польща.

Для отримання вищевказаних пільг необхідно подати заяву до Закладу соціального страхування. Подавати заяви можна лише в електронному вигляді через PUE ZUS або через електронний банк – https://www.zus.pl/.

 • сімейні допомоги, зазначені в Законі від 28 листопада 2003 року «Про сімейні виплати»,
 • грошові та безготівкові допомоги на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12.03.2004 р.,

Обслуговуванням сімейних виплат та виплат соціальної допомоги займаються:

Центр соціальних служб у Слупно, вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

www.cus.slupno.eu

 • 300+ для громадян України – НОВА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається легальним, і котрий є внесений до реєстру PESEL, має право на соціальну допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, які призначені для забезпечення життєдіяльності, зокрема, покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Обслуговуванням сімейних виплат та виплат соціальної допомоги займаються:

Центр соціальних служб у Слупно, вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

www.cus.slupno.eu

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

 • безкоштовна допомога психологічна.

Центр соціальних служб у Слупно, вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

www.cus.slupno.eu

 • допомога продуктами харчування в рамках Європейського фонду допомоги найбільш знедоленим

Центр соціальних служб у Слупно, вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

www.cus.slupno.eu

 • предмети першої необхідності з благодійних зборів

Управління ґміни Слупно

Пані Магдалена Кубацка тел. 728-522-877

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

Громадянин України має право на медичну допомогу, що надається на території Республіки Польща, включаючи медичні послуги на умовах та в обсязі, в якому особи, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, відповідно до Закону від 27 серпня 2004 р. про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ, які надають житло та харчування для громадян України.

Будь-якій юридичній особі, зокрема фізичній особі, яка веде домашнє господарство, яка забезпечуватиме проживання та харчування громадянам України, за його бажанням може надаватися грошова допомога на банківський рахунок не довше ніж протягом 60 днів. Термін виплати допомоги може бути продовжений в особливо обґрунтованих випадках.

Фінансова допомога надається як фізичним особам, так і суб’єктам підприємницької діяльності. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та вдатись до Центру соціальних служб у Слупно, вул. Варшавська, 26 a, 09-472 Слупно.

www.cus.slupno.eu

ОСВІТА В ҐМІНІ СЛУПНО

У ґміні Слупно є такі навчальні заклади: три початкові школи, дитячий садок та ясла. Діти, які приїхали з України, можуть навчатись в усіх цих освітніх закладах. Обов’язковою умовою є подання відповідної заяви про прийом дитини до закладу:
– Початкова школа м. Слупно, вул. Косцельна 16
Початкова школа в Лишині, вул. Вавжинець Сікора 19
-Початкова школа в м. Свенценец, Свенценець 10a
-Самоврядний дитячий садок «Незапоминайка» м. Слупно, вул. Косцельна 13
– Комунальний дитячий садок в Слупно, вул. Варшавська 26б
Перекладені заяви доступні в окремих установах та на сайті www.slupno.eu. Ви також можете зателефонувати до нас: 24 267-95-78

sss