Informacja o wszczęciu procedury nadania nazw ulic w miejscowościach: Bielino, Rydzyno, Wykowo

Procedura nadania nazw ulic jest konsekwencją wprowadzenia zmian w przepisach, które od 31 lipca 2021 r. reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W ww. rozporządzeniu  wprowadzono zmiany dostosowujące do rzeczywistych potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego. Nadanie nazw ulic ma na celu dostosowanie numeracji porządkowej do obecnie obowiązujących przepisów, jak również reorganizację, modernizację i harmonizację baz danych. Niewątpliwie nowy porządek adresowy zapewni czytelną identyfikację w terenie w powiązaniu z adresami sąsiednimi.

Przedsięwzięcie to ma na celu znacznie ułatwić poruszanie się po naszej gminie gościom oraz firmom kurierskim, a przede wszystkim pomóc służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców. Mimo trudności w początkowym okresie przechodzenia na nowe adresy z ulicami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców.

Zakończyła się już wstępna weryfikacja nazw ulic w miejscowości Wykowo. Inicjatywa mieszkańców w zakresie nazewnictwa ulic została zaakceptowana podczas zebrania sołeckiego i w dalszej części procedowana będzie przez Radę Gminy poprzez podjęcie odpowiednich uchwał.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 10 listopada br. dostępne będą dla Państwa w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) i u Sołtysów mapy z lokalizacją ulic w formie papierowej.

sss