Inwentaryzacja zbiorników bez odpływowych (szamb)

 INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY SŁUPNO

 W związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupno przeprowadzany jest w dalszym ciągu spis:

  • zbiorników bezodpływowych (szamb)
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

 Inwentaryzację przeprowadzi Wójt Gminy w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardzo prosimy o pilne wypełnienie ankiety właścicieli posesji, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia w ramach inwentaryzacji.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m. in:

 Podstawowe informacje na temat instalacji

  • Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe
  • Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości

Ankieta dostępna tutaj oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie w pok. Nr 4.

sss