KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR)

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR) O KONIECZNOŚCI WPISU LUB AKTUALIZACJI WPISU DO BAZY DANYCH
O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI (BDO)

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu
do Rejestru działalności regulowanej (RDR) prowadzonego przez wójta danej gminy, zobowiązany
jest również we własnym zakresie do dokonania wpisu do rejestru BDO poprzez uzupełnienie działu XV, w którym wpisuje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca zatem zobowiązany jest do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO
na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Przedsiębiorca uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV). Ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do działu XV dla podmiotów, które są wpisane do Rejestru działalności regulowanej danej gminy,
a nie odbierają odpadów komunalnych z terenu tej gminy.

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Podstawa prawna:

  1. 49, art. 50 ust. 1 pkt 7 lit b, art. 50 ust. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1 pkt 7b, art. 56, art. 59
    ust. 1, art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
    (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z póź. zm.),
  2. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 z póź. zm.).
sss