Zarządzenie Nr 153 / 2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy w Słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

W związku z sytuacją epidemiczną w Urzędzie Gminy w Słupnie wprowadzone zostały nowe rozwiązania organizacyjne, służące sprawnej obsłudze, zapewnieniu ciągłości pracy oraz bezpieczeństwu pracowników. Zmiany weszły w życie 3 listopada 2020 r.
 
Nowe rozwiązania wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r., w którym od 3 listopada do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym poleca się pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Wyjątkiem są zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania, których wykonywanie nie jest możliwe w trybie zdalnym.
By zapewnić sprawne działanie urzędu w okolicznościach nasilającej się epidemii, zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów i biur.
Część pracowników pracować będzie w tygodniowych cyklach rotacyjnych: część zespołu świadczyć będzie pracę zdalnie, część pozostanie w biurach.
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Od dnia 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r., zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów.
2. Wyłączeniu podlegają zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki).
3. Do zadań, o których mowa w ust. 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) działalności gospodarczej;
4) decyzji dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
5) pomocy społecznej;
6) wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7) decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym;
8) decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;
9) świadczenia usług komunalnych;
10) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 3 interesanci będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku Urzędu, poprzez możliwość złożenia dokumentów.
5. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
6. W przypadku braku możliwości, o której mowa w ust. 5 w budynku Urzędu na parterze zostaje umieszczona specjalna urna podawcza na dokumenty, podania i wnioski wymagające rozpatrzenia przez Urząd.
7. Zawieszeniu ulegają osobiste wizyty interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Słupno.
§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta

Zarządzenie Nr 153 / 2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez urząd gminy w słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 24 267 95 60 / 61, fax: 261-95-38. oraz adresem e-mail: ug@slupno.eu W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do wydziałów merytorycznych: http://ugslupno.bip.org.pl/index/index/id/105. Pracownicy będą indywidualnie rozpatrywać każdą Państwa sprawę. W celu ułatwienia kontaktu numery telefonów do poszczególnych wydziałów są umieszczone w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Słupnie.

Pracownicy Urzędu Gminy w Słupnie pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.