Konsultacje społeczne projektu uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 204/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024” więcej…

sss