Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2254) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 15 stycznia 2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku – budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Kilińskiego 12 rozpocznie kwalifikację wojskową mężczyzn urodzonych w 1999 roku z terenu powiatu płockiego w okresie od 12 lutego do dnia 16 marca 2018 r.

Dla mieszkańców gminy Słupno kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w dniach 7 – 8 marca 2018 r. (21 marca 2018 r. – dzień dodatkowy). Kwalifikacja wojskowa kobiet z terenu naszej gminy odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta Gminy imienne wezwanie, w którym podany będzie termin, godzina i miejsce, w którym należy się stawić oraz wykaz dokumentów, jakie należy ze sobą posiadać.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998:
    • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria,
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie będzie mogła się zgłosić w terminie wskazanym w wezwaniu, powinna zawiadomić o tym Wójta, aby ustalić z pracownikiem urzędu gminy inny możliwy do stawienia się termin w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Wobec osoby, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

sss