L SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia środków w wysokości ponad 100tys. zł. pozyskanych przez Gminę Słupno z projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dodatkowo gmina pozyskała również środki w wysokości po 10tys. zł na sołectwa Bielino i Szeligi w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

Najważniejszym punktem przyjętym przez Radę Gminy Słupno było wyrażenie woli na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Słupno od GDDKiA zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym- gminnym wybudowanymi i przebudowanymi w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock-Wyszogród”. Oznacza to, że mimo iż zarówno Wójt Gminy jak Radni przedstawili Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w skrócie: GDDKiA) swoje NEGATYWNE stanowisko dotyczącej budowy tej drogi, koncepcja jest realizowana. W kwietniu Gmina otrzymała propozycję: „zawarcia z zainteresowanymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (w tym przypadku gminą Słupno) porozumienia kompetencyjnego regulującego status dodatkowych jezdni/dróg wewnętrznych (w zakresie przejęcia ich na własność przez właściwe Jednostki Samorządu Terytorialnego po ich wybudowaniu przez GDDKiA). W przypadku nie wyrażenia woli przejęcia dróg przez JST (Gminę Słupno) zaprojektowana zostaną tylko dodatkowe jezdnie o szerokości 3,5m z mijankami o nawierzchni z kruszywa”. W praktyce oznacza to postawienie przed nami ultimatum: albo gmina przejmie drogi dodatkowe i w przyszłości zajmie się ich utrzymaniem, wówczas GDDKiA wybuduje je w normalnej szerokości w podwyższonym standardzie, z latarniami i odwodnieniem oraz nawierzchnią asfaltową. Jeśli nie, to dostaniemy drogi dodatkowe o nawierzchni z kruszywa szer. 3,5 m z mijankami. Decyzja radnych, którzy kierują się dobrem mieszkańców, nie mogła być inna niż jednogłośne zagłosowanie za przyjęciem uchwały. Zachęcamy do przeczytania artykułu z ostatniego biuletynu informacyjnego „Głos Słupna”.

Jednym z równie ważnych punktów dzisiejszego posiedzenia było przyjęcie przez Radnych zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno. W myśl tej uchwały zmieniony został termin składania wniosków o przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zmiana jest następstwem przesunięcia terminów egzaminu ósmoklasistów, a tym samym wyników, które są brane pod uwagę do oceny uczniów.Zachęcamy do oglądania obrad Rady Gminy Słupno na platformie: https://esesja.pl/

sss