LI SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2021. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Małgorzata Sawicka wraz z Wiceprzewodniczącym Pawłem Baranowskim w imieniu całej Rady złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Podziękowania otrzymała również Pani Skarbnik Beata Łapiak. „Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, naczelnikom, dyrektorom jednostek a przede wszystkim radnym za współprace.  Ten rok był trudny bo był rokiem pandemicznym. Z tego miejsca chciałbym podziękować też swojej rodzinie, dzisiaj Dzień Ojca, więc gdyby nie było wsparcia moich dzieci, mojej żony to wiem, że byłoby mi przez ten ostatni rok ciężko. Mam nadzieję że przed nami tylko lepsze lata” – wspomniał na sesji Wójt Marcin Zawadka.

Został przedstawiony również Raport o stanie gminy za  2021r., który obejmował podsumowanie  działalności Wójta za rok poprzedni. Dokument zawiera przede wszystkim realizację budżetu, polityki, strategii i uchwał Rady Gminy. Można w nim uzyskać informacje dotyczące podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Radni Gminy Słupno jednogłośnie podjęli uchwałę a następnie udzielili wotum zaufania wójtowi Marcinowi Zawadce, które jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy. Cały raport jest dostępny na BIP-ie  strony http://ugslupno.bip.org.pl/id/974. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Na sesji zabrał głos również przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy, który opowiedział o wskaźnikach bezrobocia w naszej gminie. Dodatkowo przedstawił propozycje dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć miejsca stażu oraz dla bezrobotnych z terenu naszej gminy. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy w Słupnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

W drodze uchwał jednogłośnie zostały przyjęte następujące projekty zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029 oraz uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok. Jednocześnie podjęto działania na rzecz nabycia oraz podziału działek w miejscowości Mirosław, przyjęto Programu Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno, a także Radni przyjęli sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”. W dalszej części przyjęto pozostałe uchwały zgodnie z porządkiem obrad, w tym m.in.  uchwały w sprawie utworzenia filii Gminnego Żłobka w Słupnie oraz zmiany  ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.

Zachęcamy do obserwowania sesji Rady Gminy Słupno na stronie www.esesja.tv

sss