LXV sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LXV sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań, tj.: kwoty 43.200 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” oraz kwoty 13.323,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno.

Radni dziś podjęli również uchwałę określającą wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie. Zmiany dotyczyły przedłużenia terminu zwolnienia dzieci uchodźców ukraińskich z opłat za wyżywienie w placówce. W myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Gminy może całkowicie zwolnić od ponoszenia opłat w drodze podjętej uchwały. Dlatego też Gmina Słupno skorzystał z tej możliwości i przedłużyła termin zwolnienia z opłat do dnia 31 sierpnia 2024 r. Uchwała dotyczy dzieci z rodzin z Ukrainy.

Jedną z istotnych spraw podjętych na dzisiejszej sesji jest wzrost liczby przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. W drodze uchwały dodano dwa nowe miejsca przystankowe w miejscowości Rydzyno oraz dwa nowe w miejscowości Borowiczki-Pieńki. Ta zmiana związana jest z dążeniem do usprawnienia transportu zbiorowego w Gminie Słupno, w tym możliwości realizacji dowozów uczniów do szkół. Dodatkowe przystanki w Rydzynie i Borowiczkach Pieńkach zmniejszą odległość między istniejącymi już miejscami zatrzymania autobusów. Potrzeba wynika ze zwiększającą się zabudową w tych miejscowościach.

Dodatkowo na sesji został przegłosowany tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. W drodze uchwały powołano również Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Radni przegłosowali również Program Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022r. do 31 maja 2023r w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno”.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss