Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Projekt pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

  • Ograniczenie negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko poprzez upowszechnienie i zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów;

Planowane efekty

  • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania;
  • Zapewnienie mieszkańcom gminy swobodnego dostępu do punktu składania odpadów;
  • Wzrost świadomości ekologicznej;
  • Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy.

Wartość projektu dla Gminy Słupno

Wartość ogółem: 390 325,91 zł

Wysokość dofinansowania (wnioskowane dofinansowanie): 186 307,59 zł

sss