Ptasia Grypa

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w gminie Bielsk ( miejscowość Pęszyno oraz Leszczyn Księży) miejscowość STARE GULCZEWO z terenu gminy Słupno została objęta strefą zagrożenia. Zwracamy szczególną uwagę na nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzegamy przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła. Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców się z prośbą o zgłaszanie do sołtysów  lub Urzędu Gminy w Słupnie faktu posiadania przydomowych hodowli drobiu  (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości). Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w Rozporządzeniu nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3717) ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określił nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.
Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
3. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
4. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
6. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
7. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
8. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
9. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii

Obowiązuje nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz zakaz zakupu drobiu z niewiadomego źródła.