SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok Dotyczyły one wprowadzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 70 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo. Gmina Słupno dołoży na ten cel kwotę 35 tys. złotych.

Radni przegłosowali również podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeni pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej do wysokości 150 % ustawowego kryterium dochodowego. W ostatnim czasie często zdarza się sytuacja, w której podopieczni przekraczają kryterium dochodowe, przy czym według obiektywnych kryteriów otrzymywany przez nich dochód (np. renta, emerytura) nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z zapewnieniem opału, zakupu leków czy też wyżywienia. Dzięki podwyższeniu ustawowego kryterium dochodowego powstanie możliwość przyznania zasiłków celowych rodzinom, których dochód przekracza ustawową granicę, a jednak nie będących w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Na dzisiejszej sesji Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Zostały ustalone stawki, które należy zastosować do ustawowego wzoru przy wyliczeniu zwrotów kosztu za paliwo. Dzięki temu wspomniany zwrot za przewóz uczniów nie będzie zależny od średniej ceny jednostki paliwa tylko wyliczany na podstawie ilości przejechanych kilometrów.

Kolejną przegłosowaną dziś uchwałą było nadanie nazwy ulic w miejscowości Cekanowo oraz Wykowo. Dodatkowo Radni uchwalili Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss