Sesja Rady Gminy Słupno

24 maja 2018 r. odbyła się 13. Sesja Rady Gminy Słupno. Była to pierwsza sesja transmitowana online, w związku z czym każdy zainteresowany miał możliwość uzyskania informacji dotyczących istotnych spraw gminy, poruszanych na sesji.

Po otworzeniu sesji Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kępczyński odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gminy Słupno. W wyniku zrzeczenia się przez radną Małgorzatę Kikolską mandatu radnej, komisarz wygasił mandat radnej. Ponadto postanowił o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających. Tym samym skład Rady Gminy Słupno do zakończenia bieżącej kadencji wynosił będzie 14 radnych.
Na początku posiedzenia, w swoim sprawozdaniu, wójt Marcin Zawadka szczegółowo poinformował zebranych o postępach w realizacji inwestycji, działalności urzędu oraz wydarzeniach gminnych między sesjami.
Jednym z punktów porządku obrad sesji było podwyższenie do 150 proc. w latach 2018 – 2019 kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla kolejnej grupy osób, tj. osób samotnie gospodarujących oraz dla rodzin.
Uchwałą rady, gmina Słupno będzie realizować projekt „SmartCare –organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”. To już trzeci duży projekt, który prowadzić będzie GOPS, tym razem wspólnie z MOPS w Płocku. Dotyczy on kompleksowej pomocy osobom chorym, niesamodzielnym, będą też opiekunowie takich osób. Projekt ruszy we wrześniu 2018 r., potrwa dwa lata. Wkład własny gminy to ok. 37 tys. zł, a unijna dotacja – ok. 360 tys. zł.
W uchwałach budżetowych radni zwiększyli łączne wydatki, przewidziane na budowę sali gimnastycznej przy SP w Liszynie o kwotę 300 tys. zł . To inwestycja wyczekiwana od wielu lat, ruszy w najbliższym czasie, a dzieci z gminnej szkoły wreszcie będą mieć lekcje wychowania fizycznego, zajęcia sportowe oraz różnego typu imprezy i spotkania w dobrych warunkach. Warto dodać, że gmina złożyła wniosek o 400 tys. zł ministerialnej dotacji na tą inwestycję.
Podczas sesji wójt Marcin Zawadka podkreślił, że na terenie gminy realizowanych jest rekordowo dużo inwestycji. W związku z tym, że obecnie na rynku ceny dyktują wykonawcy, kwoty uzyskane po przetargach przewyższają w znaczący sposób kwoty, wynikające z kosztorysów. Wójt przypomniał, że gdyby poprzednia rada gminy zaakceptowała jego pomysł na emisję obligacji, to wiele inwestycji gminnych można było wykonać dużo wcześniej po znacznie niższych cenach.
W związku z nowym statutem gminy, zawierającym uregulowania, które będą obligatoryjnie obowiązywać we wszystkich gminach (w gminie Słupno zostały już wprowadzone), powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczącą została radna Anna Zalewska, natomiast w jej w skład weszli radni: Magdalena Durniat, Anna Głowacka, Tomasz Piórkowski oraz Paweł Baranowski.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez radnych Programu Rewitalizacji Gminy Słupno, który zwiększy szanse otrzymania dotacji unijnych przez gminę.
Radni gminy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały rady powiatu płockiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze. Zgodnie z przedstawionym przez powiat projektem uchwały gmina Słupno będzie znajdować się w okręgu nr 4 wspólnie z gminą Bodzanów. W tym okręgu wybieranych będzie trzech radnych.
Radni zapoznali się również z wynikami kontroli, przeprowadzonymi w Szkole Podstawowej w Święcieńcu oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Słupnie z 1z /s w Cekanowie.
W sesji uczestniczyli również przedstawiciele KMP w Płocku, zapoznając zebranych z kampanią społeczną do której przestąpiła gmina Słupno – „Odblaskowe sołectwo, droga z widokiem nażycie”. Policjanci rozdali sołtysom i radnym plakaty i broszury w celu poinformowania mieszkańców o tej kampanii.

sss