Składanie wniosków o stypendia Wójta Gminy Słupno

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:

 1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

 1. wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
 2. uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 3. stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

 1. potwierdzoną kopię świadectwa szkoły,
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.
  Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.
  Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78
  Załączniki:
  Uchwała Nr 114/XXII/16  Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Słupno. uchwała z wnioskiem
  Obowiązek informacyjny
  Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunek
sss