Sprawozdanie z III sesji Rady Gminy Słupno

W dniu 9 października o godz. 15-tej w sali obrad w Urzędzie Gminy, odbyła się III sesja Rady Gminy Słupno.

Sesja rady rozpoczęła się od podziękowań Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki dla osób biorących udział w niedawnej akcji powodziowej na Słupiance. Wójt uhonorował pamiątkowymi tabliczkami osoby biorące udział w zabezpieczaniu przeciwpowodziowym rzeki Słupianki. Specjalne podziękowania dla druha Krzysztofa Różalskiego, OSP z terenu Gminy Słupno oraz statuetkę św. Floriana otrzymał druh Bogusław Dudziński i OSP Kanigowo.
Następnie Wójt Gminy przedstawił Sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami rady tj. od 12 września do 6 października br. (zobacz)
Ważną uchwałą, którą podjęli radni była uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupno. Konsultacje społeczne to dialog urzędu z mieszkańcami w celu uzyskania opinii na temat istotnych dla mieszkańców kwestii. Celem wprowadzenia uchwały było umożliwienie mieszkańcom gminy uczestniczenie w ważnych dla gminy sprawach, oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy.

Kluczową decyzją radnych było podjęcie uchwały o emisji gminnych obligacji. Obligacje w całości zostaną przeznaczone na zadania inwestycje w Gminie Słupno. Dzięki podjętej uchwale zostaną przyspieszone inwestycje już rozpoczęte, jak również zostaną zrealizowane nowe zadania inwestycyjne na które czekają mieszkańcy. W 2018 r. na zadania inwestycyjne zaplanowane zostało ponad 28 000 000 zł.

Kolejną uchwałą podjętą przez radnych była uchwała w sprawie woli rozszerzenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno. Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko skierowane do władz samorządowych Płocka o podjęcie rozmów i współpracy w zakresie rozszerzenia świadczenia usług transportu publicznego na ternie gminy przez spółkę Komunikacja Miejska. Apel do władz miasta ma być wstępem do wypracowania nowego systemu komunikacji publicznej świadczonej przez Komunikacją Miejską w taki sposób, aby objął on cały teren Gminy Słupno.
Radni określili również wysokości stawek podatku od nieruchomości. Określenie granic stawek miało jedynie na celu dostosowanie do stawek określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Ponadto radni zobowiązali Wójta do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Przygotowanie powyższej uchwały wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

sss