Strategia Rozwoju Gminy Słupno do 2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SŁUPNO DO 2030 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zakończyły się prace nad projektem nowej strategii rozwoju gminy. W efekcie wszystkich dotychczasowych działań partycypacyjnych, a przy tym szeregu przygotowanych analiz i opracowań, powstał projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku. W okresie od dnia 28 lutego do dnia 6 kwietnia 2022 r. zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje polegają na zaprezentowaniu wyników diagnozy i projektu dokumentu oraz dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. Jest to drugi etap konsultacji społecznych w procesie tworzenia projektu strategii. Przedmiotem obecnych konsultacji będzie natomiast ostateczny projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku.

Serdecznie dziękując radnym, pracownikom i mieszkańcom za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030, zachęcamy wszystkich, dla których Słupno jest ważne, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Ich rezultatem będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu, który w perspektywie 2030 roku stanie się drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 28 lutego do dnia 6 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:

  1. pisemny lub elektroniczny – za pomocą formularza, który po wypełnieniu należy złożyć:
  • w siedzibie Urzędu Gminy Słupno przy ul. Miszewskiej 8A;
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno;
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Słupno: /191nj0cpxh
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wicewojt@slupno.eu
  1. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 28 marca o godz. 17:00 na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie.

Materiały tj. projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030 r., Diagnoza i formularz konsultacyjny dostępne są od 28 lutego do 6 kwietnia 2022 roku

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Strategia Rozwoju Gminy do 2030 roku”;
  • w Urzędzie Gminy Słupno, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A, pok. Nr 19b , w godzinach pracy urzędu

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznaczać będzie akceptację zaproponowanych w projekcie dokumentu treści i propozycji działań.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.

Dziękujemy!

Strategia Rozwoju Gminy do 2030

Załącznik nr 1: Diagnoza Gminy

Załącznik nr 2: WYNIKI badania ankietowego mieszkańców Gminy

Załącznik nr 3: Analiza opcji realizacyjnych strategii (scenariuszowa)

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 lutego w sprawie konsultacji społecznych

 


Ankieta – badanie opinii mieszkańców Gminy Słupno – zobacz

UCHWAŁA NR 172/XXVII/20 RADY GMINY SŁUPNO z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030- zobacz

ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030- zobacz

ZARZĄDZENIE NR 174/2020 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Słupno Ankiety pn. „Badanie Opinii Mieszkańców Gminy Słupno”- zobacz

Uchwała Nr 191/XXX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 202 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ” Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – zobacz