Stypendia wójta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:

  1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.

Wniosek ( Stypendium ) o przyznanie stypendium może składać:

  1. wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
  2. uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  3. stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

  1. potwierdzoną kopię świadectwa szkoły,
  2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.

sss