STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym     do szkół podstawowych,

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:

  • uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz
  • w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– rodzic lub prawny opiekun ucznia,
– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
– poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 lipca każdego roku.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

Do pobrania: wniosek

sss