STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2024 r.

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,
  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:

  • uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

UWAGA: Wnioski o przyznanie stypendium bez załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie będą rozpatrywane. Fakt uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może być potwierdzony przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

  • wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
  • rodzic lub opiekun prawny ucznia,
  • stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

  • poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
  • poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
  • klauzulę informacyjną,
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Stypendia wypłacane będą w kwocie 200,00 zł dwa razy w roku szkolnym 2024/2025 tj. we wrześniu 2024 r. i w styczniu 2025 r.

Do pobrania: wniosek

Informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

sss