STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 r.

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:
– uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

UWAGA: Wnioski o przyznanie stypendium bez załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– rodzic lub opiekun prawny ucznia,

– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.


Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
– poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest poniżej, a informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

sss