Składanie wniosków o stypendia Wójta Gminy Słupno tylko do 15 lipca

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach. O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:
1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

  1. wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
  2. uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  3. stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

  1. potwierdzoną kopię świadectwa szkoły,
  2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
  3. informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  4. zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 lipca każdego roku.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78
Załączniki:
Uchwała Nr 48/IV/17  Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno – zobacz
Obowiązek informacyjny
Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunek

sss