Stypendia Wójta Gminy Słupno

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, zamieszkującym na terenie Gminy Słupno

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:
– uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0 oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

UWAGA: Wnioski o przyznanie stypendium bez załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym, tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie będą rozpatrywane. Fakt uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może być potwierdzony przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

  • wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący
  • rodzic lub opiekun prawny ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

  • poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
  • poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

Do pobrania wniosek

sss