Świadczenie dla sołtysów 300+

W Dzienniku Ustaw, z dnia 7 czerwca 2023 r., ogłoszono, pod pozycją 1073, ustawę, z dnia 26 maja 2023 r., o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 300 zł miesięcznie.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wejdzie w życie
z dniem 1 lipca 2023 r., natomiast decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  2. osiągnęła wiek:
  3. w przypadku kobiet – 60 lat,
  4. w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez Wójta Gminy Słupno. W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa proszone są o złożenie, w Urzędzie Gminy Słupno, wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem,
w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Słupno. Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej www.slupno.eu w zakładce, a także otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno (w Biurze Rady, pokój nr 19B).

sss