Taksacja terenów lasów

W związku z realizacją zadania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu zleconego przez Powiat płocki, informujemy, że na terenie Gminy Słupno odbywać się będzie taksacja terenów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie 20 czerwca 2024r. –

30 lipca 2024r. Prace będą prowadzone przez firmę TAXUS.UL.

Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

sss