Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy odbywa się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Warszawskiej 26a w Słupnie. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozporządzenie z dnia 15 marca 2022 r. określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Wysokość świadczenia, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

-imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

-PESEL lub NIP składającego wniosek;

-wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

-imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

-oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

-oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

-adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

-adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

-oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

-oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosekhttp://cus.slupno.eu/www/p,160,pomoc

Dz.U. 2022 poz. 605https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU20220000605/O/D20220605.pdf

sss