WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Od 25 maja br. w szkołach podstawowych będą mogły być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Również od tego dnia będzie możliwe prowadzenie konsultacji dla ósmoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, według których powinny odbywać się te zajęcia.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektorzy trzech szkół z terenu gminy Słupno określili szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Organizacja konsultacji z uczniami

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły i możliwości szkoły. Harmonogramy i ich organizacja ustalona została przez dyrektorów szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności umożliwione będą konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie gminy oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie:   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Szanowni Państwo rodzice/opiekunowie prawni przypominamy, że placówki będą pracować w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole) i bezwzględne ich przestrzeganie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach szkół

sss