XLIV sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęty przez Radę Gminy Słupno budżet na  rok 2022 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029.

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2022 zakłada dochody gminy na poziomie 71 mln 510 tysięcy zł a wydatki w wysokości 68 mln 680 tys. zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 2 miliony 830 tysięcy, co jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie przyszło wójtowi i radnym działać. Na inwestycje radni chcą przeznaczyć kwotę iż 16 mln złotych. Budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszy sołeckich to kwota  ponad 700 tys. zł.

Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono na oświatę. W przyszłym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobków mają wynieść aż 15 mln 393 tys. zł. Niestety, subwencja oświatowa refinansująca poniesione wydatki z budżetu państwa wyniesie tylko 5 mln 557 tys. zł. Prognozowane wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie ze żłobków i przedszkola to 670 tys. zł . Tak więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty  dołoży aż ponad 9 milionów złotych.

Na zadania z pomocy społecznej realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie zaplanowano kwotę blisko 12 mln. zł, z czego większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody i środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na nowe inwestycje. W budżecie jest zaplanowana m.in. budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi jako usuwanie skutków powodzi z lipca kończącego się roku. Na ten cel Gmina Słupno pozyskała środki finansowe w wysokości 2 mln 470 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dodatkowo w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zostanie dalej realizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”. W przyszłym roku ta inwestycja wyniesie pół miliona złotych. Wartość całego zadania wyniesie ponad 3 miliony złotych.

Od nowego roku rozpocznie się także realizacja trzyletniego dużego programu inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”. W jej ramach planowana jest m.in. kanalizacja w Miszewku Strzałkowskim oraz w Słupnie na ulicach: Calineczki, Hiacyntowej, Głogowej, Olchowej i osiedlu Pocztowa. Ponadto przebudowana zostanie sieć wodociągowa w Borowiczkach-Pieńkach na ulicach: Międzylas, Poddębiec, Lokalna, Boczna, a także w Cekanowie na ulicy Orzechowej oraz w Ramutowie i Samborzu. W planach jest również projekt i budowa spinki sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Podbipięty w Nowym Gulczewie oraz ulica Basztowa. Natomiast w Liszynie budowana będzie sieć wodociągowa na ul. Ciesielskiej i Rymarskiej. Łączna wartość inwestycji to 8,5 miliona złotych, z czego 8 milionów to środki pozyskane z Polskiego Ładu.

Zatem najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi przez Radę Gminy Słupno w 2022 roku będą:

– kolejny etap budowy ul. Piastowskiej w Borowiczkach Pieńkach,

– zakończenie budowy i zakup wyposażenia świetlicy i żłobka w Nowym Gulczewie,

– zakończenie ulicy Stepowej w Nowym Gulczewie

– rozpocznie się przebudowa dróg gminnych w Mirosławiu i Cekanowie,

– rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie,

– budowa ulicy na osiedlu św. Huberta – ulica Ceglana i Myśliwska,

– budowa ulic w Nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Ketlinga,

– rozbudowa parku rekreacyjnego „Nad Słupianką”,

– znacząca rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno,

Należy podkreślić, że szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno cały czas aktywnie składa wnioski o dotacje, które pozwalają przyspieszyć realizację zaplanowanych inwestycji. W mijającym roku jesteśmy liderem w powiecie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

sss