ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY !!

Rada Gminy Słupno udzieliła Wójtowi Marcinowi Zawadka absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2020 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się w dniu dzisiejszym.Podczas sesji zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. został przedstawiony raport o stanie gminy, odbyła się debata, w której wzięli udział radni, a następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Raport o stanie Gminy Słupno został przedstawiony przez wójta Marcina Zawadkę i obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności: realizację budżetu, polityk, strategii i uchwał rady gminy. W raporcie zawarte zostały między innymi informacje finansowe i o stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące inwestycji, oświaty, czy działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę i udzieliła wójtowi Marcinowi Zawadce wotum zaufania.Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie przez Radę Gminy absolutorium Wójtowi Gminy Słupno.

Absolutorium jest udzielane w oparciu o sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu Gminy Słupno za rok 2020. Warto, w tym miejscu przypomnieć, że Rada Gminy Słupno Uchwałą Nr 121/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 oraz Uchwałą Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy na rok 2020. Oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr 3e/255/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. pozytywnie/ bez uwag zaopiniowała jego wykonanie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja br. przeanalizowała i rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacje o stanie mienia Gminy Słupno. Po dokonaniu oceny i analizy budżetu za 2020 rok Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020 rok i zawnioskowała do Rady Gminy Słupno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2020 rok.Uchwałą Nr 3f/216/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2020 rok.Rada Gminy zdecydowaną większością głosów (przy jednym głosie przeciw) podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. Wójt Marcin Zawadka dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, podkreślił, że jest to wspólne osiągniecie radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. To nasza wspólna praca. – mówił Wójt, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.Realizując dalsze punkty porządku obrad radni gminy podjęli następujące uchwały:1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słupno na rok szkolny 2021/2022.3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego w Gminie Słupno.4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupno.5) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych położonych w Starym Gulczewie.6) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 43/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rydzynie gmina Słupno.7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej numer 70/9 położonej w Słupnie przy ulicy Kościelnej stanowiącej mienie Gminy Słupno.Uchwały Rady Gminy w Słupnie w pełnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

sss