Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

 Urząd Gminy informuje, że weryfikuje deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, których właściciele nawet mimo otrzymanego wezwania, nie złożyli dotychczas deklaracji.
Konieczne jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie podawali dane będące podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powszechność wnoszenia opłat jest jednym z warunków bilansowania się systemu gospodarowania odpadami.

Urząd Gminy przypomina,

  1. złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub która wykorzystywana jest na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
  2. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
  3. w deklaracji należy ująć wszystkich mieszkańców. Mieszkańcem jest każda osoba zamieszkująca na nieruchomości – bez względu na wiek, nie ma również znaczenia fakt braku meldunku. Jeśli osoba ujęta jest w deklaracji złożonej dla innej nieruchomości, a faktycznie zamieszkuje na terenie Gminy Słupno należy uporządkować ten stan poprzez złożenie stosownych deklaracji zmieniających
  4. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących (np. wprowadzenie lub wyprowadzenie się osoby, narodziny dziecka) właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku, gdy deklaracja nie została złożona lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podanie w niej niewłaściwych danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość stanowi wykroczenie. Tym samym podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010,2020)

sss