INFORMACJA – sporządzanie planów urządzenia lasu

W związku z wykonywaniem zadania na zlecenie i koszt Powiatu Płockiego, tj. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do os6b fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, na terenie 10 gmin powiatu płockiego, tj.: Bielsk, Bodzan6w, Brodzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród”, uprzejmie informuje się iż od 22 lipca br. na terenie sołectwa będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy KRAMEKO sp. z o.o. z Krakowa.
Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, który po zatwierdzeniu przez Starostę, stanie się podstawowym dokumentem technicznym i prawnym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz do naliczania podatku leśnego.
Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zainteresowani właściciele lasów mogą skradać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

sss