INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia

  • października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Słupno przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców. Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Słupno będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza. Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Słupno.

Mieszkańców Gminy Słupno uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac. 

Do wypełnienia ankiety dotyczącej źródeł ciepła będą potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
  • Instrukcja obsługi źródła ciepła,

 Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Słupno” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

sss