Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 26października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Słupno przeprowadzany będzie spis:
1. zbiorników bezodpływowych (szamb)
2. przydomowych oczyszczalni ścieków
3. nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Słupno. Mieszkańców Gminy Słupno, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.
Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m. in:
– Podstawowe informacje na temat instalacji.
– Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe.
– Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

sss