KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

W dniu 16.09.2020 r. na terenie gminy Słupno rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy urzędu Gminy Słupno.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wpuścić urzędników na teren posesji.  W przeciwnym razie stracą prawo do zwolnienia z opłaty.W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia lub upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

sss