Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypomnienie o obowiązku posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Urząd Gminy przypomina, że właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady produkcyjne, usługowe itp.) są zobowiązani posiadać aktualne indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawarte z przedsiębiorcą posiadającym wpis
do rejestru działalności regulowanej.

Odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej należy zbierać selektywnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno.

Przypominamy również o konieczności  przedkładania  kopii umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych do Urzędu Gminy w Słupnie.

Czytaj więcej….

sss