KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wójt Gminy Słupno  w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. ( Dz.U. z 2021r. poz. 47) oraz Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021r. na terenie województwa mazowieckiego informuje, że w okresie od  dnia  9 sierpnia 2021r.  do dnia 19 listopada 2021r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku będzie pracowała  w dniach od 16 sierpnia do 24 września2021 roku (za wyjątkiem sobót i niedziel) w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Wójtem Gminy Słupno, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1.  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2.  posiadaną dokumentację medyczną- w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3.  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy;
4.  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ( świadectwo ukończenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki) w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt gminy Słupno z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 372 ze zm.)

sss