POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY NA SKUTEK GWAŁTOWNYCH BURZ

W związku z sytuacją, która wydarzyła się w Gminie Słupno, Wójt uruchomił pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy.

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które:

1) poniosły szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Te osoby mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie dostępnego jest:

Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z potrzebą jak najszybszego szacowania strat w uprawach, które mają zostać likwidowane w ciągu najbliższego czasu, bardzo prosimy producentów rolnych, którzy wstrzymują się ze zbiorem plonów o jak najszybsze złożenie wniosku o szacowanie szkód tj. do 23 lipca 2021r. Dla tych wniosków komisja w szybszym trybie wyruszy w teren, aby mogli Państwo zgodnie z planem zebrać plony. Pozostali producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie strat do 30 lipca 2021r. Bardzo prosimy o kompletnie wypełnianie wniosków oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 24 267-95-75

2) poniosły szkody w nieruchomościach w wyniku występujących zjawisk atmosferycznych tj.  w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych (nie dotyczy szkód wyrządzonych na posesji typu ogrodzenie czy nasadzenia)

Te osoby mają możliwość wnioskowania do GOPS w Słupnie o pomoc w formie zasiłku celowego, która przeznaczona jest na:

a) pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 000 zł.

b) remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem losowym”.

Kwota zasiłku nie może przekroczyć:

  • Kwoty do maksymalnie 200 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/ lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.
  • Kwoty maksymalnie 100 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych budynków). Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.

Osoby uprawnione do tego typu pomocy będą musiały powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem/ odbudową budynku mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku, gdy osoba nie przedstawi faktur albo przeznaczy pomoc niezgodnie z celem, na jaki została ona udzielona, następuje zwrot środków. Wszystkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie pod numerem telefonu:  24 261 91 78

sss