Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Koło Gospodyń Wiejskich otrzymane fundusze może przeznaczyć na:

* aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;* działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;* rozwój przedsiębiorczości kobiet;* inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;* upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;* reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;* rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia (przez złożenie sprawozdania) należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej formularzu.Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 45 mln zł.