WYBORY W GMINIE SŁUPNO

8 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 15 października 2023 roku – na ten dzień Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie odbywać się będzie w czternastu lokalach obwodowych komisji wyborczych między godziną 7:00 a 21:00

 Przed nami wybory parlamentarne 2023. W październiku zagłosujemy na kandydatów do Sejmu i Senatu. Wybierzemy na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W tym roku wyborom parlamentarnym towarzyszyć będzie referendum. Wybory parlamentarne odbywają się w Polsce co cztery lata. Ostatnie były 13 października 2019 roku. Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła wówczas 62%, w Powiecie Płockim 56%, w Gminie Słupno 68% (najwyższa w powiecie), a w województwie mazowieckim 69%. Zgodnie z konstytucją głosowanie musi zostać zorganizowane w dniu wolnym od pracy. Obecna kadencja Sejmu i Senatu kończy się 12 listopada 2023. Według zapisów konstytucji RP, wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji parlamentu. 8 sierpnia 2023 r. Andrzej Duda ogłosił, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października. Zagłosować będzie można między godz. 7:00 a 21:00. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Mieszkańcy Gminy Słupno będą wybierać swoich przedstawicieli do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 16 obejmującym powiaty –  ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski i żuromiński oraz miasto Płock. Liczba posłów wybieranych w tym okręgu wynosi 10. Natomiast Senatorów RP w okręgu wyborczym nr 38 obejmującym powiaty – gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski i żyrardowski oraz miasto Płock. Liczba senatorów wybieranych w tym okręgu wynosi 1.

Ważne daty ws. wyborów – kalendarz wyborczy

Zgodnie z kalendarzem, który został dołączony do podpisanego przez Prezydenta RP Postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na 15 października:

 • do 2 października wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 • do 2 października wyborca może zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;
 • do 6 października wyborca może złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 • do 12 października wójt informuje wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;
 • do 12 października wyborca może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania.

Zmiany w obwodach głosowaniacztery nowe lokale wyborcze w miejscowości Rydzyno, Borowiczki Pieńki, Wykowo oraz Stare Gulczewo

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zostały zmienione m.in. wielkości obwodów głosowania. W dotychczasowym stanie prawnym obwód obejmował od 500 do 4 tys. mieszkańców, a zgodnie z nowelizacją obejmuje od 200 do 4 tys. mieszkańców. Komisarze wyborczy utworzyli obwody do głosowania w miejscowościach liczących powyżej 200 mieszkańców, w których nie było dotychczas siedziby obwodowej komisji wyborczej, a jest możliwość zorganizowania takiego lokalu.

Komisarz Wyborczy w Płocku I Postanowieniem Nr 71/2023 z dnia 26 maja 2023 r. dokonał zmian w podziale Gminy Słupno na stałe obwody głosowania.

 • podzielił stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Rydzyno,
 • utworzył stały obwód głosowania nr 11, z granicami obwodu głosowania: Rydzyno oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Rydzynie, Rydzyno, ul. Krańcowa 1, 09-408 Płock,
 • podzielił stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Borowiczki-Pieńki,
 • utworzył stały obwód głosowania nr 12, z granicami obwodu głosowania: Borowiczki-Pieńki oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Borowiczkach-Pieńkach, Borowiczki- Pieńki, ul. Piastowska 64b, 09-408 Płock,
 • podzielił stały obwód głosowania nr 2, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Wykowo,
 • utworzył stały obwód głosowania nr 13, z granicami obwodu głosowania: Wykowo oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Wiejskiej w Wykowie, Wykowo, ul. Futbolowa 4, 09-472 Słupno,
 • podzielił stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Stare Gulczewo,
 • utworzył stały obwód głosowania nr 14, z granicami obwodu głosowania: Stare Gulczewo oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gulczewie, Stare Gulczewo, ul. Kwiatowa 2, 09-472 Słupno.

Bezpłatny transport na wybory

Mieszkaniec Gminy Słupno, który nie ma jak dostać się na wybory może skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Wójta Gminy Słupno, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (niedziela) dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat. Taką możliwość dała zmiana art. 37e Kodeksu Wyborczego. Do 2 października 2023 roku (do poniedziałku) w Urzędzie Gminy Słupno przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy w Słupnie, pokój nr 13, pod numerem telefonu 24 267 95 61, na adres e-mail: ug@slupno.eu

Wniosek o bezpłatny transport dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupnie

Inne ważne zmiany

Zrezygnowano z powoływania dwóch obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, z których jedna przeprowadzałaby głosowanie, druga zaś byłaby odpowiedzialna za liczenie głosów. W wyborach innych niż samorządowe już obecnie powoływana była jedna obwodowa komisja wyborcza odpowiedzialna zarówno za przeprowadzenie głosowania, jak i ustalenie jego wyników. Uregulowano także, że w momencie rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie obwodowej komisji wyborczej w liczbie stanowiącej co najmniej 1/2 jej pełnego składu, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. W poprzednim stanie prawnym wymagane było 2/3 pełnego składu komisji.

Centralny Rejestr Wyborców

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności obywatele polscy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, w którym przebywają powyżej 30 dni (art. 27 ustawy). Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wpisanie osoby na listę wyborców w miejscu dokonanego zameldowania. Meldunek czasowy nie powoduje wpisania do rejestru wyborców. Osoba nieposiadająca stałego meldunku w gminie (lub posiadająca taki w innej gminie), a chcąca zagłosować w miejscu zamieszkania musi złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Wniosek taki można złożyć elektronicznie np. poprzez platformę ePUAP lub osobiście w formie papierowej w urzędzie, dołączając do wniosku kopię dokumentu tożsamości. Wszelkich informacji dotyczących spraw meldunkowych jak i związanych z wyborami udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich (24 264-95-70).

Chcę zagłosować w innym miejscu niż mieszkam – jak to zrobić?

W nadchodzących wyborach 15 października można głosować zarówno w miejscu stałego zameldowania, miejscu stałego zamieszkania albo w dowolnym innym miejscu. W tym ostatnim przypadku należy jednak uzyskać stosowne zaświadczenie. Obecnie jest to o tyle proste, że wniosek o jego wydanie można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy. Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Wniosków nie przesyła się do urzędów ani pocztą tradycyjną ani pocztą elektroniczną. Usługa ta nie jest również dostępna przez ePUAP. W sytuacji gdy wyborca przebywa poza miejscem swojego zameldowania lub miejsca stałego zamieszkania zaświadczenie może pobrać w najbliższym, dowolnym urzędzie gminy. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę wyłącznie w urzędzie, w którym wniosek został złożony. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia (imię, nazwisko, nr PESEL).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu.

 

Wybory połączone z referendum

Na podstawie Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 1636) o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jednocześnie z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są zgodnie z przepisami dotyczącymi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum, informacje o numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji podaje się w terminach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Głosowanie przeprowadza się w godzinach głosowania określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7.00 do godziny 21.00 – art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego). Pytania w referendum będą cztery i mają następujące brzmienie:

 • „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
 • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
 • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
 • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

 

Niedziela 15 października będzie ważnym dniem dla Polski Tego dnia wybierzecie Państwo posłów i senatorów do Sejmu RP i Senatu RP. To wybrane przez Państwa osoby będą decydować, w jaki sposób będzie rozwijała się nasza Ojczyzna.  Pamiętajmy, że biorąc czynny udział w wyborach parlamentarnych, współdecydujemy o przyszłości Polski. Wszystkie informacje, w tym wnioski dotyczące zarządzonych na dzień 15 października wyborów są na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno oraz na tablicach ogłoszeniowych. Informacje dotyczące wyborów pod nr tel. 660 673 283, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 24 267 95 70.

Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

sss