XLVIII Sesja Rady Gminy Słupno

Dziś w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Słupno. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Zmiany dotyczyły środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki dla miejscowości Szeligi oraz miejscowości Ramutowo i Święcieniec.

Najważniejszym punktem przyjętym jednogłośnie przez Radę Gminy Słupno było powołanie Gminnej Rady Seniorów jako organ doradczy Wójta Marcina Zawadki. Ma ona charakter konsultacyjny i inicjatywny. Przyjęty dziś na sesji statut zakłada, że głównym celem powołania Rady jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska osób w wieku senioralnym oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu społeczności Gminy Słupno.

Jednym z równie ważnych punktów dzisiejszego posiedzenia było przyjęcie przez Radnych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2022”. Głównym założeniem programu jest uzyskanie dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów do sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich.

Dodatkowo na dzisiejszej sesji Radni jednogłośnie zwolnili z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów przybyłych z terenu Ukrainy. Podobne zwolnienie dotyczy opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.

Zachęcamy do śledzenia posiedzeń sesji Rady Gminy Słupno na stronie: https://esesja.tv/

sss