XXX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Słupno

10 grudnia 2020r. odbyła się XXX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Słupno, która została zwołana w trybie zdalnym z uwagi na zasadność pilnego głosowania dwóch najważniejszych uchwał.

Pierwszą z nich było dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Słupno. Metoda  dotyczyła także ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie  gminy. Dyskusję poprzedziło sprawozdanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarki odpadami na terenie gminy. Wnioski wskazywały jednoznacznie, że obecnie funkcjonującą metoda oparta na deklaracjach mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość nie bilansuje poniesionych kosztów. W toku dyskusji  zarówno radni jak i wójt byli zgodni, że trzeba znaleźć optymalne rozwiązanie. Po niezwykle długiej dyskusji radni przegłosowali uchwałę, która zmienia metodę naliczenia opłaty za odpady komunalne. Oznacza to, że od nowego roku wysokość opłaty za odpady będzie zależała od ilości zużytej wody na nieruchomości w 2020 roku w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia wody odrębnie opomiarowanej np. na podlewanie ogrodu czy pojenie zwierząt. Z uwagi na to, że Gmina Słupno jest pierwszą gminą w powiecie płockim, która podjęła tak nowatorską uchwałę powyższa decyzja zapewne będzie na początku budzić obawy wśród  niektórych mieszkańców. Podkreślić należy, że analiza danych potwierdza, ze metodą najbardziej zasadną i pozwalającą odzwierciedlić rzeczywistą liczbę osób wytwarzających odpady komunalne na danej nieruchomości jest metoda od ilości zużytej wody. Pozwoli ona na przeciwdziałanie sytuacji, w której koszt odbioru odpadów od osób niezgłoszonych, a faktycznie zamieszkujących i produkujących śmieci, ponoszą uczciwie płacący mieszkańcy. Stosując metodę wyliczenia kosztu odpadów od średniego zużycia wody ustalona przez radnych stawka wynosi 11 zł (za m3) dla gospodarstw segregujących śmieci oraz 22 zł dla źle segregujących. Nowe deklaracje trzeba będzie złożyć do końca stycznia 2021 roku w Urzędzie Gminy. Mieszkańcy otrzymają nowe harmonogramy odbioru odpadów do skrzynek. Więcej informacji link

Drugą istotną uchwałą podjętą w dniu wczorajszym zdecydowaną większością głosów przez radnych jest szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030”. To jeden z najważniejszych dokumentów powstających w połowie przyszłego roku. Głównym jego celem jest  wyznaczenie kierunku rozwoju naszej gminy na kolejne lata. Zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców. Dokument pozwoli na zdefiniowanie priorytetów i długofalowych działań, które przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz zwiększy szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych m.in. w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. W związku z tym, że w drodze podjętej uchwały zatwierdzony został tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnianie ankiety przygotowanej w celu Badania Opinii Mieszkańców Gminy Słupno. Szczegółowe informacje znajdują się link

sss